Статьи

1. ПРОБЛЕМА ТРАНСФОРМАЦІЇ НАВЧАННЯ У РАЦІОНАЛЬНО — ЕМОЦІЙНЕ НАВЧАЛЬНЕ ПІЗНАННЯ (Укр)

2. КВАНТОНЫ КАК ОБЪЕКТЫ ПОЗНАНИЯ И «ВЕЩИ В СЕБЕ» (Некоторые эвристические точки зрения) (Рус)

3. ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ КІБЕРНЕТИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ (Укр)

4. ДИДАКТИКО-МЕТОДИЧНІ СИСТЕМИ ТА СЕМІОТИЧНІ ЗАСОБИ МАТЕРІАЛІЗАЦІЇ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ (Укр)(PDF)

5. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ ТЕОРІЇ ЦІЛІСНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ (ЦПП) (Укр)

6. СОВРЕМЕННОЕ ПРОБЛЕМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (ВОПРОСЫ ТЕОРИИ) (Рус)

7. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СИНКРЕТИЗМ РОМАНТИЗМА И РАЦИОНАЛИЗМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ (на примере физики) (Рус)

8. ФИЗИКИ И ЛИРИКИ (Рус)

9. ГУМАНІТАРИЗАЦІЯ І ГУМАНІЗАЦІЯ ОСВІТИ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ (Укр)

10. ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ИДЕИ И ПРИНЦИПЫ РЕШЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРИЗАЦИИ И ГУМАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ (Рус)

11. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА «САМОСТИ» И ПРОБЛЕМА ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ (Рус)

12. ПРОЦЕСС ПОСТРОЕНИЯ ПОНИМАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА КАК ДИДАКТИКО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА (Рус)(PDF)

13. ТЕОРИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА КАК НАУЧНАЯ ПРОБЛЕМА В СВЕТЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (Рус)(PDF)

14. ОБЕРЕЖНО !  „НОВЕ”  ОЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ СИЛИ ? (Укр)(PDF)

15. ТВОРЧЕ ПОЄДНАННЯ КЛАСИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ (Укр)

16. ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНИХ ПОНЯТЬ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ У РІЗНИХ ФІЗИЧНИХ СИТУАЦІЯХ (Укр)(PDF)

17. ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧНЫХ (ДЕЙСТВЕННЫХ) ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ (Рус)(PDF)

18. ДИДАКТИКО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КЛАССИЧЕСКОЙ ПЕДАГОГИКИ И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НАПОЛНЕНИЯ ЕЕ КОМПОНЕНТОВ (Рус)(PDF)

19. ИНТЕГРИРОВАННЫЕ МОДУЛИ И ПРОБЛЕМА «САМОСТИ» ЛИЧНОСТИ УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ (Рус)(PDF)

20. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ В ДИДАКТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ (Рус)(PDF)

21. ОСОБИСТІСНІ ЗНАННЯ СТУДЕНТІВ-ФІЗИКІВ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЇХ МОЖЛИВОСТЕЙ ВИКОНУВАТИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ (Укр)(PDF)

22. СІМЕЙСТВА ГРАФІКІВ ЯК ЕФЕКТИВНА ПЕДАГОГІЧНА СЕМІОТИЧНА СИСТЕМА У ПРОЦЕСІ ПОБУДОВИ РОЗУМІННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ З ФІЗИКИ (Укр)(PDF)

23. О СОДЕРЖАНИИ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ФИЗИКЕ НА ОСНОВЕ ОПТИМИСТИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ (Рус)(PDF)

24. ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ (Рус)

25. ОПТИМАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ (Рус)

26. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ (Рус)

27. КРАСИВАЯ ИСТИНА И ИСТИННАЯ КРАСОТА КАК ЦЕННОСТНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ОБРАЗОВАНИЯ В XXI ВЕКЕ (Рус)

28. ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ УЧИТЕЛЯ – ПРЕДПОСЫЛКИ И ЗАЛОГ ПРОГРЕССИВНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ (Рус)

29. ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ В СВЕТЕ ОПТИМИСТИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ (Рус)

30. ЯКОЮ МАЄ БУТИ НОВІТНЯ ПЕДАГОГІКА ХХІ СТОЛІТТЯ? Постановка проблеми та питання теорії. (Укр)

31. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА НАУЧНОГО СОДЕРЖАНИЯ ФИЗИКИ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ДИДАКТИКО-МЕТОДИЧЕСКИХ СИСТЕМ (Рус, PDF)

32. СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ ПОЛИФОНИИ КУЛЬТУР

33. ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ПРЕДПОСЫЛКИ И СРЕДСТВО ПРОГРЕССИВНОГО РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

34. ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ УЧИТЕЛЯ СРЕДСТВАМИ ДИДАКТИКИ ФИЗИКИ КАК УЧЕБНО­НАУЧНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

35. ФІЗИКА В СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ Й ПРОБЛЕМА ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ (Укр) (PDF)

36. РЕЛИГИОЗНО-НАУЧНЫЙ СИНКРЕТИЗМ КАК ОСНОВА ЦЕЛОСТНОГО МИРОВОЗРЕНИЯ [ПРИНЦИП ГАРМОНИИ ВЕРЫ И РАЗУМА] (Рус)(PDF)

37. О ТЕОРИИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В СВЕТЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

38. ПОБУДОВА ТИПОЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ З ФІЗИКИ (Укр)(PDF)

39. ОПТИМАЛЬНІ СЕМІОТИЧНІ СИСТЕМИ ЯК ЗАСІБ ПРОДУКТИВНОЇ КВАЗІСАМОСТІЙНОЇ ПОШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ

40. ПРОБЛЕМЫ ЛИЧНОСТНООБРАЗУЮЩЕЙ ДОВЕРИТЕЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ

41. РЕФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ (ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ КИБЕРНЕТИЧЕСКИ-СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПЕРИОДА)

42. ОПТИМАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

43. ДУХОВНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН